برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (3095)

1-7-2- اثرات زیست محیطی161-7-3- اثرات اقتصادی171-7-4- اثرات اجتماعی18فهرست مطالبعنوان صفحه1-8- اهداف تحقیق181-9- فرضیه‌های تحقیق191-10- ساختار پایان نامه19فصل دوم- بررسی منابع2-1- مقدمه222-2- خشکسالی232-3- روش تحلیل دادههای بارندگی242-4- معیارهای تعیین خشکی262-5- آزمونهای تعیین همگنی272-6- تحلیل فراوانی منطقهای282-6-1- ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد b (3093)

4-3- 1- مقایسه نتایج جرمهای معادل سیال………………………………………………………………………………………………………………..944-3- 2- مقایسه نتایج مدل اجزای محدود و مدل جرم و فنر برای مخازن جداسازی شده ……………………………………………….964-3- 3- بررسی دقت روش جمع مجذور مربعات……………………………………………………………………………………………………….994-3- 4- محاسبه ارتفاع امواج سطحی ادامه مطلب…